Услуги за физически лица

  • Изготвяне на годишни данъчни декларации за доходи , подлежащи на облагане  по ЗДДФЛ – доходи от наем , доходи по граждански договори , доходи от упражнявяне на свободни професии ,облагаеми доходи от продажба или замяна на движимо и недвижимо имущество , доходи по трудови правоотношения , доходи от други източници.
  • Подаване на годишни данъчни декларации по електронен път , като по този начин даваме възможност на клиентите ни да се възползват от 5 % отстъпка от размера на дължимия данък.
  • Регистрация по ЗДДС.
  • Изготвяне и подаване на месечни декларации по ЗДДС.
  • Предварителен анализ , подготовка на документи и справки , във връзка с ревизии  от НАП на физически лица.
  • Данъчни консултации и защита.