Отпадна задължението на едноличните търговци за публикуване на отчети в Търговския регистър

ОТПАДНА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ ДА ПУБЛИКУВАТ ГОДИШНИТЕ СИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

 

С изменение на Закона за Търговския регистър, считано от 03.05.2011 год., от задължението за публикуване на отчети напълно се освобождават  едноличните търговци,които не подлежат на финансов одит.

Съкращава се срока за публикуване на отчети на еднолични търговци,подлежащи на одит –до  31 май на годината , следваща годината на финансовия отчет.

Срока за дружества – ООД,ЕООД се запазва – до 30 юни.За всички останали фирми се променя – до 31 юли.

Намалява се долния праг на глобите за непубликуване  на ГФО – за виновните лица от 500 до 2000 лв.,и имуществена санкция за юридическо лице или едноличен търговец – от 500 до 3000 лв.