Услуги за юридически лица

Услугите , които предоставяме на юридически лица , са изцяло съобразени с изискванията на данъчното  и осигурително законодателството в България и с нуждите на управителите от  коректна  и навременна информация за дейността на тяхното предприятие.

Предлаганият от нас пълен  абонаментен пакет включва     дейности  както следва:

  • Счетоводни услуги:

текуща счетоводна обработка на първичните документи ,        изготвяне  и подаване на декларации по ЗДДС , изготвяне на платежни документи за дължими данъци , внасяне на подписани от клиента платежни докумени в обслужващата го банка.

  • Междинни финансови доклади:  Ние предоставяме нужната на клиента текуща финансова информация винаги при поискване най- късно до  два  работни дни в обхват и детайли , свободно избрани от клиента и по наша инициатива най-малко два пъти годишно
  • Изготвяне и представяне  в НАП и НСИ на годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет
  • Услуги свързани с наетия от фирмата персонал – изготвяне на трудови и граждански договори ,  поддържане и администриране на трудови досиета на наетите лица ,  подаване на декларации  и уведомления  по силата на изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване , изготвяне на разплащателни ведомости и фишове за заплати ,  издаване на служебни бележки и удостоверения за пенсиониране  за работещите ,  изготвяне на платежни документи за дължимите осигуровки и данък на наетите и самоосигуряващи се лица ,  представяне на подписани платежни документи в обслужващата банка на клиента.

  • Консултации  по всички въпроси , свързани с дейността на Вашата фирма  във връзка с  данъчното и осигурително законодателство , а така също и с инцидентни ,  текущо възникнали изисквания на други институции – Инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни , дейности по Закона за търговския регистър.

Ние ще решим   или ще Ви покажем пътя за решаване на тези  проблеми.

  • Данъчно представителство  и защита - представителство пред органите на НАП , НОИ , Инспекция по труда и други ,  във връзка с ревизии и насрещни проверки

Сключвайки договор за абонамент , всеки клиент получава      гаранция за пълно обслужване  по всички въпроси  от обхвата на нашата компетенция  , без допълнително заплащане.